Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Drukuj

B u r m i s t r z    L i p s k a   i n f o r m u j e:

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach

W celu wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Rada Miejska w Lipsku podjęła szereg uchwał w których ustaliła m. in :

Obowiązki właściciela nieruchomości

Pierwsze deklaracje należy złożyć obowiązkowo w Urzędzie Miejskim w Lipsku do dnia 15 kwietnia 2013 roku, lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości mieszkańców, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji lub nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Lipsku oraz na stronie internetowej .

Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Wysokość opłaty będzie uzależniona  od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (zamieszkujących, a nie zameldowanych).

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniesie:

Wysokość miesięcznej opłaty to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i w/wym. stawki (zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości).

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipsku nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, zmieszane odpady budowlane.

INNE  UWAGI

Czy gmina może zakupić pojemniki na odpady?

Nie - zgodnie z obecnym stanem prawnym. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może, zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania, jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli chodzi o rozwiązanie dotychczasowych umów z firmą wywożącą odpady, obowiązuje umowny okres wypowiedzenia. Odnośnie szczegółów proszę kontaktować się  z firmą, ewentualnie z P. Anną Czarnecką - Orpik (pok. nr 17 tut. Urzędu).

Przypominamy, że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mają obowiązek podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Umowa taka powinna być zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipsk (art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). W chwili kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za usługę ich opróżniania (rachunków).

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lipsk:   oraz w Urzędzie Miejskim w Lipsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  www.mos.gov.pl ).