Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Drukuj

W związku z obowiązkiem, który nakłada na gminy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) Burmistrz Lipska informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipsk zagospodarowują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo prowadzonym przez BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły.

http://www.projekt.biom-recykling.pl/news/

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy gminy Lipsk mogą wystawiać przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.