Nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipsk,

W związku z obniżeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzeniem nowych stawek ryczałtowych od gospodarstw 6-osobowych i większych właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 13 marca br. Nowy wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej gminy lub w budynku urzędu przy ul. Żłobikowskiego 4/2, pok. nr 17.

Nowe stawki wynoszą:

a) dla ilości osób w gospodarstwie do 5 włącznie:

- 8,00 zł/osoba/miesięcznie – odpady segregowane

- 11,00 zł/osoba/miesięcznie – odpady niesegregowane

b) dla ilości osób w gospodarstwie – 6 i więcej:

- 40,00 zł/gospodarstwo domowe/miesięcznie - odpady segregowane

- 55,00 zł/gospodarstwo domowe/miesięcznie - odpady niesegregowane

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać BEZ WEZWANIA, przelewem na rachunek urzędu

(BS o/Suwałki nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001),

kwartalnie w wysokości wskazanej w deklaracji w następujących terminach:

- do 15 marca,

- do 15 czerwca,

- do 15 września,

- do 15 grudnia

W tytule przelewu należy podać dane osoby składającej deklarację – imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz okres, którego opłata dotyczy. Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w urzędzie w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany.