Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi

Drukuj

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 rok