Obwieszczenie Burmistrza Lipska

Drukuj

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz, 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania

projektu  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 -2019” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych po opracowaniu.

Burmistrz Lipska
mgr Małgorzata Cieśluk