OCHRONA ŚRODOWISKA

Zbieraj baterie - chroń środowisko

Burmistrz Lipska ogłasza konkurs dla placówek oświatowych z terenu gminy Lipsk na zbiórkę zużytych baterii. O wygranej zadecyduje liczba zebranych baterii (w sztukach).

Regulamin konkursu

"Zbieraj baterie - chroń środowisko”

1. Organizatorzy:

- Burmistrz Lipska, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Cele konkursu:

a) propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej,

b) kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka odpadów),

c) kształtowanie rozwiązań bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

3. Zadania.

a) stworzenie sieci punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych baterii,

b) efektywne pozyskanie zużytych baterii.

4. Adresaci.

Uczestnikami konkursu mogą być placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Lipsk.

5. Warunki uczestnictwa.

a) zbiórka zużytych baterii odbywać się winna do specjalnych pojemników przekazanych przez Urząd Miejski do szkół,

b) zebrane baterie należy przekazać do Organizatora w dowolnym terminie, nie później jednak niż 15 czerwca 2011 roku,

c) termin dostarczenia zebranych baterii należy ustalić telefonicznie lub osobiście z osobą wymienioną w pkt 10 niniejszego Regulaminu,

d) przejmujący baterie wyda przekazującemu pisemny dowód przekazania, zawierający datę odbioru, liczbę baterii oraz nazwę szkoły zdającej baterie.

6. Kryteria oceny:

efekty podjętych działań – liczba zebranych baterii (w sztukach),

7. Nagrody.

a) Organizator przyzna poszczególnym uczestnikom nagrody rzeczowe kierując się osiągniętymi przez uczestników efektami zbiórki (pkt 6 niniejszego Regulaminu):

  • Nagrody indywidualne:

- I nagroda – rower,

- II nagroda – rolki,

- III nagroda – plecak turystyczny

  • Ponadto klasa, która w przeliczeniu na 1 ucznia zbierze najwięcej baterii weźmie udział w bezpłatnej wycieczce.

b) Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień,

c) źródłem sfinansowania nagród dla uczestników konkursu są środki Gminy Lipsk.

8. Czas trwania konkursu.

a) rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 21 marca 2011 roku,

b) ostateczny termin zakończenia zbiórki i przekazania zebranych baterii upływa z dniem 15 czerwca 2011 roku,

9. Postanowienia końcowe.

a) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,

b) Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wyników konkursu w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,

c) tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.lipsk.pl

d) osoby udzielające informacji związanych z konkursem:

Anna Czarnecka - Orpik – podinspektor w Urzędzie Miejskim w Lipsku, tel. (87) 64 22 703

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158